මගේ ගැලවුම ඔයයි රත්තරං


කාන්ති miss ගේ
හෝඩියෙන් පටන්ගත්
පලමු රචනා ප්‍රශ්ණය
ප්ලාස්ම පටලය වූ,
150 න් 135 ක්ම ගන්න
අනිත් අයට අමාරැ වුනත්
මම හදින්ම ආලය කළ Bio ....
1st shy එකේ ගැලවුම
ඔයයි රත්තරං....

Comments

  1. 1 st shy එකේම ගොඩ යයි 150න් 140ක් වත් ගත්තනම්.
    2 nd shy අනිවා ගොඩ යයි....

    ReplyDelete
  2. අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු!

    ReplyDelete

Post a Comment

හැම තප්පරයක්ම මට වගේම ඔයාලටත් වැදගත් කියලා දැන දැනත් අදහසක් ලියලා යන්න ඕනෙමයි කියලා මට කියන්න බෑ. කැමතිනම් විතරක් ලියන්න

Popular posts from this blog

ඔන්චිල්ලාව

මිනිස් සිරැර සහ එහි යථා ස්වභාවය

චක්‍රීකරණය මම දැකපු හැටි..!