අවසන් හැඟුම...! 

මස්තිෂ්කය රිදුම් දෙයි,
ඉකි බිඳියි හයිපොතැලමස මගේ..
එහෙත්, අවසන් හැඟුම
පවසමියි වා තලයට...


සොයා   ගිය  ආදරය
සුපිපි කුසුමක් වුවද,
එහි කටු රැදුරැ බව
නොවැටහුනේ මන්ද මට....


ආලය කළෙමි හදින්ම මා
නොවින්දෙමි ඔබේ ආලය බිඳුවකුදු
එයින් කම් නැත,
සොඳුර......


එහෙත් හිත නැවත ගෙන
හිඳින්නට නොහැක මට
දනිමි මම එක දෙයක්,
ඈ වෙනස් වූ නමුදු
මා වෙනස් නොවූ බව.....


ඉතින් අවසරයි ඔබට
සොයා යන්නට තව හදක්,
වචනයකිනිදු අහිතක්
ඔබ කෙරේ නොමැත මට.....


ඉන්න මට මේ ලෙසම
ඉඩදෙන්න තනි වෙන්න
මළවුනුන් අතර හිද,
පතන්නමි හැමදාම


"ආදරෙයි හැමදාම
ඔබ දුන්නු මේ කඳුලට......"

Comments

Popular posts from this blog

ඔන්චිල්ලාව

මිනිස් සිරැර සහ එහි යථා ස්වභාවය

චක්‍රීකරණය මම දැකපු හැටි..!